24.9.2013

Verejná súťaž


5.11.2013

Juraj Maťaš, Šandal 99, 091 01 Šandal týmto ako osoba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") oznamuje, že otváranie ponúk a častí ponúk označených ako "Ostatné" predložených v rámci verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky "Dodávka a inštalácia inovatívnej pekárenskej výrobnej technológie" sa uskutoční v súlade s údajmi uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného obstarávania UVO č. 186/2013 dňa 24.9.2013 pod značkou 15793-MST a to dňa 5.11.2013 o 10:00 na adrese Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Otváranie ponúk a častí ponúk označených ako "Ostatné" bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona neverejné.


6.12.2013

V súlade ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám týmto oznamujeme, že otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ predložených do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Dodávka a inštalácia inovatívnej pekárenskej výrobnej technológie“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Juraj Maťaš, Šandal 99, 091 01 Šandal sa bude konať na adrese Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava dňa 16.12.2013 o 10:00 hod. miestneho času.

Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ bude v súlade s § 43 ods. 3 zákona neverejné.


20.12.2013

V súlade s ustanovením § 44 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení týmto oznamujeme, že v rámci verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky "Dodávka a inštalácia inovatívnej pekárenskej výrobnej technológie" (vyhlásená vo Vestníku č. 186/2013 zo dňa 24.09.2013 pod značkou 15793 - MST) je konečné poradie uchádzačov po uskutočnení elektronickej aukcie nasledovné:

1. miesto: OMEGA Slovakia s.r.o., Dielenská Kružná 2422/38, 038 61 Vrútky

Víťazom verejnej súťaže sa stal vyššie uvedený uchádzač.


07.2.2014

Odôvodnenie


program unie
preloaded preloaded preloaded preloaded preloaded preloaded preloaded